Metodologia

PRINCIPIS BÀSICS

El projecte de TUVOTO.EU es construeix sobre dos pilars fonamentals: la metodologia, és a dir, la manera com s’ha creat aquesta aplicació d’orientació del vot; i la independència respecte a partits polítics i/o institucions públiques.

Aquests dos elements doten a aquesta iniciativa del rigor i la validesa necessaris per ser tenida en compte a l’hora d’ubicar a l’electorat en un escenari polític determinat. 

La metodologia és un element central per a l’elaboració d’un projecte de les característiques de TUVOTO.EU. És molt important que l’usuari pugui saber d’on surten els seus resultats. No només això, és també important saber per què les preguntes que conformen el qüestionari són les adequades, per què les opcions de resposta son unes i no altres, com es defineixen les preferències dels partits i, per suposat, com les respostes de cada elector es tradueixen en números i aquests en gràfics.

DE LES PREGUNTES ALS GRÀFICS

El qüestionari de TUVOTO.EU conté X preguntes, l’elaboració de les quals ha seguit els criteris següents:

 1. Actualitat dels temes en l’àmbit polític de
 2. Qüestions que siguin competència de…
 3. Possibilitat de matisar la resposta (hem evitat respostes dicotòmiques) per ser més precisos en quant a la definició de les preferències, tant dels partits com dels usuaris
 4. Possibilitat de contrastar les respostes amb informació ja existent sobre els posicionaments del partit
 5. Neutralitat en la formulació de les preguntes

RESPOSTES DEL QÜESTIONARI

Totes les preguntes del qüestionaris tindran la mateixa escala de respostes. Aquesta escala consta de cinc categories etiquetades i escollides segons criteris empírics. Considerem que amb cinc categories de resposta es pot observar la direcció i intensitat de la resposta, a la vegada que permet també una categoria neutral. Les categories seran:

 • COMPLETAMENT EN DESACORD
 • EN DESACORD
 • NI D’ACORD NI EN DESACORD
 • D’ACORD
 • COMPLETAMENT D’ACORD
 • NO SAP/NO CONTESTA

També s’inclourà una opció de No sap/No contesta, perquè donada l’obligatorietat de respondre a totes les preguntes, és necessària una opció a la que l’enquestat pugui recórrer en cas de no saber la resposta o no voler respondre (però, tot i això, acabar el qüestionari).

Aquestes categories de resposta seran les de les preguntes que conformen el qüestionari. Així mateix, com s’ha explicat, també hi haurà preguntes per a conèixer les característiques dels usuaris.

PREFERÈNCIES DE LES CANDIDATURES

L’objectiu del qüestionari és determinar la proximitat dels enquestats amb unes candidatures o altres. Així, per una banda, és necessari saber les preferències dels electors i, per altre, saber les preferències de les candidatures.

A cada llista presentada a les eleccions se li atorgaran unes preferències segons quatre elements:

1. Hemeroteca

Les preferències dels partits soles quedar reflectides en els diferents mitjans de comunicació. Per tant, també es farà un repàs de les declaracions fetes pels diferents membres dels partits que apareixen als diferents mitjans.

2. Programes electorals

Finalment, no es poden entendre les preferències dels partits sense tindre en compte els programes electorals amb els que es presenten a les eleccions. Per definir les preferències dels candidats es farà un repàs exhaustiu dels programes i promeses electorals, on presenten per escrit les propostes que portaran a terme en cas de guanyar les eleccions.

3. Activitat política prèvia

L’equip de TU VOTO farà un repàs a l’acció política prèvia de cada candidat en càrrecs públics o accions fora de l’àmbit institucional per ubicar les seves preferències segons la tasca realitzada.

Combinant aquests tres elements, s’establiran les preferències de cada llista en una matriu de dades. A manera d’exemple:

PREGUNTA X
TED ED NAND DA TDA
CANDIDATURA Y 0 0.2 1 4 5

 

Segons aquesta taula, per a la candidatura Y la resposta més propera a les seves preferències a la Pregunta X és Totalment d’acord (TDA = 5). De la mateixa manera, la resposta més allunyada a les seves preferències és Totalment en desacord (TED = 0).

Per tant, si un enquestat respon a la pregunta X que està totalment d’acord, aquesta resposta aproparà les seves preferències a les del partit Y. Aquesta taula estarà feta per cada una de les preguntes del qüestionari i per tots els partits que es presenten a les eleccions. Per últim, l’última pregunta demanarà a l’enquestat que ordeni els diferents blocs temàtics segons la importància subjectiva que se li doni. Es farà el mateix amb les diferents candidatures. Aquesta última pregunta ponderarà els diferents blocs segons la importància que l’usuari els doni i permetrà definir millor la proximitat entre partit i elector.

 

SELECCIÓ DE LES CANDIDATURES

Les candidatures que apareixen a l’eina han sigut seleccionades amb dos criteris: es mostren aquelles candidatures que contenen partits polítics que posseexin actualment representació al Parlament Europeu i al mateix temps, aquelles candidatures que obtindrien representació segons els sondejos preelectorals elaborats pel Parlament Europeu.